1982
Fever ‘Pyrexia’ : Nikolay Kirov, BFVR, 1982, Jimbo/.