Criminal Justice Act : Benoit B, ABER 95’, Mimi
DJ Caspa
Koud’Pokr : Loods, Hyas
Mush & P errine All Night Long
Sharivari : P errine & Mush
JALIB : DJ Caspa, Murvin Sound